ارگ میشیجان

740
ارگ تاریخی در شهرستان خمین روستای میشیجان واقع شده است.
pixel