قتل عام مسلمانان مظلوم اویغور ترکستان شرقی توسط دولت چین

324

کشتار مردم مسلمان و ترک تبار اویغور توسط رژیم غاصب چین و از بین بردن آثار تاریخی و مساجد تاریخی و 800 ساله مسلمین بخش ترکستان شرقی .