گفتار 56 ” بدترین درد بی درمان بشری “-حماقت

353
حمق و معنای گوناگون آن
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel