سکانس زندگی ۳

121

|گوشه ای از فیلم بی پولی| همسر ما قطعا دچار تردید و آشفتگی ذهنی می شود اگر با او صادق نباشیم.