چرا عزاداران اصفهانی، پیاده به میدان نقش جهان نمی‌روند؟

87