24-مصاحبه با علیرضا خورشیدی، مدیریت بونسای ایرانی-شبکه2

1,373

قسمت بیست و چهارم، مصاحبه با علیرضا خورشیدی، مدیریت بونسای ایرانی در برنامه عصر خانواده شبکه2-چهارشنبه17 مرداد 1397 موضوع این قسمت: آشنایی با مهندس خورشیدی، مدیر سایت بونسای ایرانی، همچنین توضیحاتی درباره گل ها و گیاهان تصفیه کننده هوا کارشناس: علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر بونسای و گل و گیاه ، کارشناس تلویزیونی مدیریت موسسه بونسای ایرانی https://iranibonsai.com 09102004282