ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

كتاب تراژدي تاريخي مشروطيت از زبان مهدي احمديان شيجاني

35
انسان ايراني دوران مشروطيت نقشي به جد تاثيرگذار در جهت نقادي هرآنچه تلنبارگي تاريخ بر شانه‌هايش سنگيني كرده را دارد. او مي‌رود تا به مثابه انسان تراژيك، مختصات تراژدي تاريخي را با محوريت قهرماني بريده از جهان رمزي و اسطوره‌اي ثبت كند.
نشر گاه 3 دنبال کننده
pixel