سلجوقی – عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

9
موتور توسعه ی اقتصاد دنیا، کارآفرینان هستند.
1 سال پیش
#
pixel