بزرگترین فرش ماشینی هشت ضلعی جهان در نایین 1

709
برای اولین بار در جهان ، ابتكار طراحی و تولید بزرگترین فرش ماشینی به شكل هشت ضلعی منتظم و به عرض 12 متر در گروه فرش اسلیمی ، در مرداد ماه سال 1388 صورت پذیرفت . www.eslimicarpet .com فرش اسلیمی-گروه فرش اسلیمی
pixel