فرصت‌ها و روندهای سلامت دیجیتال

189

سخنرانی آقای دکتر پرنیا در جمع سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش پرنیا با عنوان موضوع سلامت دیجیتال، فرصت‌ها و روندها