تولید کل رز خراسان جنوبی

102

تولید گل رز در بیرجند (خراسان جنوبی) عمده این گل ها در تهران و مشهد توزیع می شود @Payamemafakher payamnaein.ir

۷ ماه پیش