جلسه آموزشی: «شفافیت در انتخابات»

454

در این ارائه قصد داریم انتخابات و فرآیند آن را با عینک شفافیت مرور کنیم و از این منظر برای محدود کردن زمینه های فساد در این مقوله، پیشنهاداتی ارائه بدهیم. برای مطالعه بیشتر، می توانید به مطلب مربوط به این ارائه در سایت «شفافیت برای ایران» به آدرس l.tp4.ir/l12 و همچنین برای مشاهده سایر ارائه ها می توانید به صفحه ی آموزش سایت، به آدرس learn.tp4.ir مراجعه کنید.