پهپاد اریگامی

211

پهپادها با اضافه شدن وظایفشان بزرگتر می شوند، این ازدیاد اندازه هم جابه جایی و هم نگه داریشان را دشوار می کند و هم پروازشان را خطرناک تر ، این پهپاد دانشگاه پلی تکنیک لوزان با خاصبت تا شوندگی و جمع شدنش این مشکلات را حل کرده است