روند ساخت مدرسه توسعه پایدار ایران من

67

با هم قسمتی از روند ساخت مدرسه توسعه پایدار ایران من 100 را در روستای سیدبار جدگال سیستان و بلوچستان ببینیم.