مهاجرت به قم، تهیه نان از ملک شخصی معظم له، مرجعیت، مسجد و کتابخانه و علم ایشان

95

گفتگو با آیت الله محمدحسین شریفی قمی پیرامون مهاجرت به قم، درس ایشان، تهیه نان از ملک شخصی معظم له، مرجعیت، مسجد و کتابخانه و علم ایشان