تکنوازی زیبای فلوت با ارکستر فیلارمونیک برلین

21,402

اجرای سوئیت پله آس و ملیزانت اثر گابریل فوره با تکنوازی فلوت متیو دوفو ، به همراه ارکستر فیلارمونیک برلین با رهبر روسی ، توگان سوخیِف