ولیعهدی که آزادی را به زنان عربستان هدیه داد!

371

ولیعهدی که آزادی را به زنان عربستان هدیه داد! موسسه تامسون رویترز در این باره چه نظری دارد؟ این مستند کوتاه ، به بررسی تغییرات بن سلمانی از دیدگاهی نو می پردازد.