امام رضا(ع): عقل هیچ مسلمانی کامل نمی شود مگر با داشتن این ۱۰ خصلت-پناهیان

534