حضور یک موافق خوان تعزیه در باهمستان

725

آقای امیرمنصور جالینوس از موافق خوانان تعزیه اباعبدالله(ع) در برنامه باهمستان حضور پیدا کرد. مجری این بخش هومن ستوده بود.