دوره تکنسین شبکه - Network+ -جلسه 3-مفاهیم Subnetting and Supernetting

156

در این جلسه به مفاهیم Subnetting and Supernetting در شبکه پرداخته می شود