دومین نشست کمیته کارآفرینی و توانمندسازی کلانشهرهای ایران

21