آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

349

تقدیر از قاسم هاشمی نژاد نویسنده پیش كسوت حوزه ادبیات شهری