کلیپ بازارچه سنتی قاسم آباد رودسر 16 آبان 1398

441

کلیپ بازارچه سنتی قاسم آباد رودسر / 16 آبان 1398 تصویر برداری و تدوین : سید محمد علی رئیسیان