ساخت کمپین و ارسال ایمیل

401
آموزش نحوه ارسال ایمیل انبوه گروهی درقالب ساخت کمپین ایمیلی با ارسال خبرنامه به لیست ایمیل دلخواه و تنظیم مشخصات ارسال کننده و برنامه ریزی زمان و کیفیت ارسال ایمیل ها در پنل میلزیلا Mailzila.com
pixel