کارآفرینان باید الگوها و ارزش های جامعه باشند

87

بخشی از گفت و گو با آرش نصیری فعال رسانه ای و تهیه کننده برنامه هزار صدا