آموزش تزریق انسولین روی بازو

5,068

در این ویدئوی کوتاه، تکنیک صحیح تزریق انسولین روی بازو و محل های مناسب برای تزریق در بازو را می آموزیم.

pixel