مفهوم جلو (آمادگی گروه کم توان ذهنی)

89
89 بازدید
اشتراک گذاری
تدریس مفهوم جلو، از مفاهیم پایه آمادگی گروه کم توان ذهنی، تهیه شده توسط نیروی آموزشی مدارس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد
pixel