آموزش کار با SPSS برای دانشجویان حوزه علوم اجتماعی - 2

5,367

این آموزش ها با استفاده از جزوه جناب آقای دکتر علی اکبر مجدی - استاد دانشگاه فردوسی مشهد - تهیه شده است. در این آموزش ها میتوانید مهارت کار با نرم افزار SPSS را جهت تحلیل داده های آماری برای تهیه پایان نامه های حوزه علوم اجتماعی فرا بگیرید.

مرتضی دانش
مرتضی دانش 13 دنبال کننده