دوره تربیت مدرس (TTC) مؤسسه فراگیران آوید (به زبان انگلیسی)

816
معرفی دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی (Teacher Training Courses) مؤسسه فراگیران آوید (مرکز زبان سازمان مدیریت صنعتی) توسط آقای امیر دهقان (مدیر ارشد آموزش) به زبان انگلیسی / دوره های تربیت معلم (مدرس) شامل حوزه های: IELTS Training / ESP Courses Training / General English Training / Young Learner Training
pixel