داغترین‌ها: #اربعین

5 دقیقه فیزیک با گلزاری - میدان الکتریکی

155
حل مسئله ای از معلق بودن بار الکتریکی در میدان الکتریکی. تدریس محمد گلزاری دبیر رسمی فیزیک و مؤلف کتاب های کمک آموزشی گلواژه و مبتکران.www.physicsiran.ir و www.poopakedu.ir
pixel