مدرسه حفظ قسمت 119- سوره بروج 1

110

اینجا مدرسه حفظه یعنی جایی که شما به آسونی میتونید حافظ جز سی قرآن بشید.