کارگاه سفال

175
سفالگری برای کودکان یک فعالیت هنری بسیار مفید است که فرصت مناسبی را برای ابراز وجود و کشف توانایی ها و مهارت های فردی در آنان پدید می آورد. دانش آموزان در مرحله اول با استفاده از روش پینچ و فیتیله و به کار گیری ابزار شکل مورد نظر از قبیل بشقاب و جاشمعی و آویز را ساختند و ابزار زدند تا برای پختن در کوره و لعاب آماده شود
pixel