گفتگو کامران شیردل با امیر شبگیر-قسمت هشتم

308

توضیحات استاد کامران شیردل درباره امیر نادری و نحوه آشنایی این دو قله سینمای ایران با هم...