رهايي از عشق بيمارگونه

927
دکتر نيما قرباني استاد دانشگاه تهران در اين قسمت: * واقعيت: شفاي خيال خام * واقعيت: پادزهر عشق ناسالم * تغيير مسير خودآزاري و دگرآزاري به شفقت
pixel