ورزشها و کششهای کاهش دهنده درد کمر

81
این کشش ها و تمرینات کمر درد برای درد عمومی کمر مانند درد ناشی از کار زیاد پشت شما یا عضله کشیدن شما است. ️اولین کشش شیب لگن نام دارد. در حالی که زانوها را خم کرده اید به پشت خود بغلتید.کمر خود را صاف بر روی زمین فشار دهید. می توانید دست خود را زیر منحنی پشت قرار دهید ، و سعی کنید پشت خود را به داخل دست خود فشار دهید. اطمینان حاصل کنید که هنگام انجام این تمرینات نفس می کشید و نفس خود را حفظ نمی کنید. بعد شما یک پل انجام می دهید. سعی کنید این کار را به آرامی انجام دهید و هر بار یک قسمت از پشت خود را بپیچید. ️اکنون یک کشش از ناحیه زانو تا سینه را انجام می دهید ، یک زانو را خم می کنید و پای خود را تا جایی که راحت می توانید به سمت سینه بیاورید. این حرکت را به مدت 30 ثانیه نگه دارید و سه بار آن را در هر طرف انجام دهید. بعد ، هر دو زانو را به سینه خود بیاورید و آن را به مدت 30 ثانیه نگه دارید و سه بار آن را انجام دهید. به این حالت کشش مضاعف زانو تا قفسه سینه گفته می شود. ️سپس کشش های آرام چرخش تنه را بر روی پشت خود و در حالی که زانوها را در قلاب خم کرده اید ، امتحان کنید. پاهای خم شده خود را به آرامی از یک طرف به طرف دیگر بچرخانید. می توانید آنها را به مدت 3-5 ثانیه در هر طرف نگه دارید یا می توانید آنها را به طور مداوم به عقب و جلو بچرخانید. دوباره سعی کنید کمرتان را روی زمین نگه دارید. می توانید با 10 شروع کنید و تا 20-25 کار کنید. ️کشش بعدی کشش نماز است. لب به لب خود را به پشت پاشنه های خود بیاورید ، و دستان خود را مستقیم بیرون نگه دارید. سر خود را به سمت پایین آرام کنید. آن را به مدت 30 ثانیه نگه دارید ، و سه بار آن را انجام دهید. ️ به حالت یوگای سگ رو به بالا می روید. آن را برای 3-5 ثانیه نگه دارید ، و سپس یک انتقال آرام به یک موقعیت سگ رو به پایین انجام دهید. این حرکت را می توانید 3-5 بار انجام دهید.
pixel