فرایند شهر سبز دیجیتالی

81

با ثبت نام در سامانه شهر سبز دیجیتالی در حفظ محیط زیست کوشا باشیم. ما را در رسانه ها با آیدی DigitalGreenCity دنبال کنید.

DigitalCity
DigitalCity 3 دنبال کننده