132 - طرد فضل الله مهتدی ملقب به صبحی توسط شوقی به جرم سوال جلسه اول

518

جلسه 132 تحلیل آموزه های بهائی در شبكه مردم تی وی چرا تشکیلات بهایی اعتقاد به بر پایی حکومت بهایی در هر کشور را پنهان می کند طرد فضل الله مهتدی ملقب به صبحی توسط شوقی به جرم سوال جلسه اول حسن ارشاد