اخبار فناوری "شرکت های دانش بنیان سنجش از دور به کمک روستاییان می آید"

92
(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)
pixel