پل دره ای آرپاچای واقع در محور راه آهن میانه ـ اردبیل

151

پل دره ای آرپاچای واقع در محور راه آهن میانه ـ اردبیل عملیات اجرایی پل کیلومتر 550+336 (آرپاچای) در محور راه آهن میانه ـ اردبیل کارفرما:شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مشاور: مهندسین مشاور پاسیلو یک دستگاه پل