گفتگو با مهری بهفر، مولف کتاب «تصحیح و شرح یکایک ابیات شاهنامه فردوسی»، بخش دوم

641
گفتگو با مهری بهفر درباره پروژه تالیف کتاب «تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات شاهنامه فردوسی»، بهنام ابوترابیان و الناز نجفی
pixel