معرفی شرکت های عضو پارک، مروا بن

110

یکی از شرکت های عضو پارک فناوری پردیس؛ پس از سال ها تلاش در زمینه تولید و تجاری سازی اسیدETCH؛ به مرحله ای از رشد و پیشرفت دست یافته که قادر است تمام میزان واردات این ماده را در طول 66روز کاری خود تولید نماید.