ریورس پیچ مرکز نوآوری همشهری

33
پدرام الوندی مدیر آموزش و پژوهش و نماینده بخش تحریریه همشهری؛ پیاده سازی تحریریه های نسل سوم در همشهری، حوزه ای برای حضور استارت آپها
pixel