ویژگی تفکری (T) در تست شخصیت شناسی MBTI

78
افراد با تیپ شخصیتی T ترجیح می‌دهند منطقی باشند آنها بر واقعیت‌ها و داده‌های عینی بیشتر تأکید می‌کنند. آن‌ها هنگام تصمیم‌گرفتن؛ استوار، منطقی و بی‌غرض هستند.
pixel