1973 : شیلی - کودتا

1,890
امین 200 دنبال‌ کننده
1,890 بازدید
اشتراک گذاری
11 سپتامبر 1973 ژنرال آگوستو پینوشه فرمانده ارتش با حمایت آشکار آمریکا علیه حکومت مردمی-سوسیالیستی سالوادور آلنده دست به کودتا زد . در این کودتا که یکی از بدنام ترین کودتاهای قرن بیستم محسوب می شود کاخ ریاست جمهوری بمباران گردید هرچند بعدها کودتاچیان برای تبرئه خود مدعی شدند آلنده پیش از بمباران خودکشی کرده است! بسیاری از هواداران آلنده و مردم عادی دستگیر و تعداد زیادی تیرباران شدند . با آنکه پینوشه در سال 1990 از قدرت کناره گیری کرد دولت به ظاهر دموکراتیک شیلی همچنان به میراث وی وفادار است!
امین 200 دنبال کننده
pixel