آهنگری تراکتورسازی ایران نمونه موفق خصوصی سازی در آذربایجان

187

نصر: شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران را می توان یکی از نمونه های موفق واگذاری های واحدهای مادر صنعتی در آذربایجان شرقی خواند. نصرانه در این قسمت پای صحبت های مدیران این مجموعه صنعتی نشست تا ضمن آشنایی با فعالیت های شرکت ؛ استراتژی موفق آهنگری تراکتورسازی ایران را جویا شود.