دکتر چمران در جبهه _ در مجموعه ريزنما " خرمشهر "

32,896
دکتر چمران در جبهه _ در مجموعه ريزنما " خرمشهر " برگی از خاطرات دفاع مقدس
همراهان آمادای 2.8 هزار دنبال کننده
pixel