خط تولید R-74

176

خط تولید R-74 از سال 1994 تاکنون، موشک R-73 مورد بهبودسازي قرار گرفته که ماحصل آن، سطح استاندارد R-74EM شده است که در اصل همان موشک R-73M مي باشد.

TikTak
TikTak 5 دنبال کننده