گزارش شبكه خبر از پانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی

430
خبر ساعت 18 شبكه خبر - تهران 7 اسفند 1396 - همایش اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی - سازمان مدیریت صنعتی
pixel