نقد مسیحیت قسمت سه - دکتر حسین فریدونی

107
توضیح لازم: در قسمتی از ویدیو دکتر حسین فریدونی درباره کلمه اسرائیل از دیدگاه صهیونیزم سخن گفتند که از نظر آنها یعنی کسی که با خداوند مبارزه میکند.. امّا در حقیقت آنطور که گفتند معنی اسرائیل یعنی برگذیده خداوند یا بنده خداوند.. قرآن هم لقب یعقوب یعنی اسرائیل را به معنای درستش تائید میکند
pixel