معرفی دستگاه S120

953
✅ تمرکز عملکرد این دستگاه در پا و باسن است. ✅ این دستگاه از ترکیب سه متد مختلف می تواند بهترین تاثیر را بر روی چربی های انباشته شده در بخش های نام برده داشته باشد. ✅ فعالیت بدنی بسیار سبک، فشارهای مثبت و منفی و در نهایت وکیوم کردن. Instagram: @slimfactory_hypoxi
pixel